> #title h1 a {display:block; height:120px;} #title h1 a .in {display:none;} #title h1 .in {display:none;}

על מיחזור וגניזה מאת צביה פוני

בחינוך הממ"ד ובמגזר הדתי בכלל, מקפידים לא לזרוק דברי קודש ישנים יחד עם פסולת רגילה. יש  לגנוז את הדפים הקרועים והבלוים ולהטמין אותם במקום מתאים, מתוך כבוד למילה הכתובה בשפת הקודש. אם יש כבוד כזה לכתבי קודש למה לא לעשות הסברה יעילה ולתעל את הכבוד והמשמעת העצמית הזאת גם לגבי נייר וסוגי פסולת אחרים? האם הכבוד ליצירתו של הקדוש-ברוך-הוא חשוב פחות מכבוד יצירות כתובות בידי האדם?

בהלכה היהודית, חובת הגניזה היא החובה לגנוז כל כתב שרשום בו אחד משמותיו של האלוקים. בשם גניזה מכנים גם את המקום שבו גונזים את הכתבים האלה. לפי ההלכה חל איסור להשמיד או לגרום למחיקה של כל מסמך כתוב שמופיעים בו שמותיו של הקב"ה. כך מנסח הרמב"ם את ההלכה הזו:  כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא, לוקה מן התורה; שהרי הוא אומר ב "ואיבדתם את שמם ... לא תעשון כן, לה' אלוהיכם" (דברים י"ב, ג-ד) (הלכות יסודי התורה, פרק ו' הלכה א').עבודה זרה,

בגניזה טומנים תשמישי קדושה (סידור, ספר תנ"ך, דברי תורה, תפיליןמזוזות ושאר כתבי קודש) פגומים שיצאו משימוש. את תשמישי הקדושה לא נוהגים להשליך לאשפה בשל הקדושה המיוחסת להם, ולכן גונזים אותם, כלומר, מעבירים אותם לגניזה. ניתן למצוא מכלים לאיסוף חומרים המיועדים לגניזה בבתי כנסת  ובמרכזים דתיים. את המכלים מרוקנים וקוברים אותם באזורים מיוחדים בבתי-קברות יהודיים. בדורות קודמים היו גונזים גם מתחת לאבני היסוד של בתי הכנסת או בעליות גג מיוחדות.

מהו דינו של מיחזור הנייר ? האם אפשר יהיה למחזר כתבי קודש במקום לגנוז, כמו שהתירו רבנים לשרוף אותם ...?

על העניין הרב של הציבור בקשר שבין גניזה ומחזור אפשר ללמוד משאלות מזדמנות באתרי השו"ת (שאלות ותשובות) ברשת, ומעניינות במיוחד הן תשובותיהם של הרבנים הערים ומודעים לחשיבות מחזור הנייר:

הרב אליעזר מלמד, ראש ישיבת הר ברכה נשאל, "האם צריכים לגנוז את דפי פרשת השבוע המחולקים בבתי הכנסת?"
בסיום תשובתו ההילכתית הוא הוסיף את הרעיון החשוב הבא: "טוב היה אם היו מתארגנים לאיסוף דפי פרשת השבוע לשם מיחזור מיוחד, שדפיו יהיו מיועדים להדפסה נוספת של עיתונים תורניים ודפי פרשת שבוע".

מעניינת גם התשובה באתר "כיפה" שנתן הרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר פ"ת, לשאלה "מה דרוש גניזה ומה יכול ללכת לפח מיחזור נייר?והאם ניתן לגזור ולהפריד את פסקה אחת, הדורשת גניזה, מתוך עמוד שלם והשאר למיחזור?" - מוסיף הרב שרלו על תשובתו מדיני גניזה:  "ניתן כמובן לגזור את הקטע הדורש גניזה ולגנוז אותו בלבד."דברי תורה כגון דפי פרשת שבוע - מחייבים זריקה בצורה מכובדת, ועדיף למיחזור. 

והשואל מוסיף ושואל : "לא כל כך הבנתי... מותר להניח בפח מיחזור גם עלוני שבת עם פסוקים?? אם כן, אולי כדאי שרבנים יפרסמו את זה יותר, כי זה ממש חבל שכל הדפים האלה יוצאים כל שבת- ולא ממוחזרים"

בביה"ס בו עבדתי העמדתי ליד ארגז גניזה, ארגז שני לקליטת נייר פסולת לגריסה ובקשתי שיקפידו למיין ולא לזרוק נייר יחד עם סוגי פסולת אחרים.

צביה פוני  03-9303218  |  052-2243124   |    tsivia.pouni@gmail.com